kontakt sl en ita

2. SIMPOZIJ O MOZAIKIH: ”ZAŠČITA IN VZDRŽEVANJE MOZAIKOV IN SITU” 2nd SYMPOSIUM ON MOSAICS: "PROTECTION AND MAINTENANCE OF MOSAICS IN SITU”

21.-23. oktober / October 21-23, 2015 Ljubljana, Slovenia

Program / Programme

Sreda / Wednesday, 21.10.2015

8.30-11.00 Registracija / Registration

9.00-9.20 Uvodni nagovori Opening ceremony

9.20-9.40 Judita LUX, Marija Ana KRANJC: Mozaiki in situ v Sloveniji: historično ozadje in današnje stanje Mosaics in situ in Slovenia: historical background and present state

9.40-10.00 Martina Lesar Kikelj: Razvoj konservatorsko-restavratorske metodologije na področju mozaikov v Sloveniji: 2010–2015 Development of the conservation-restoration methodology in the field of mosaics in Slovenia: 2010–2015

10.00-10.30 Maja FRANKOVIĆ, Branislava LAZAREVIĆ TOSOVIĆ: Možnosti za dostopnost mozaikov in situ Potential for accessibility of mosaics in situ

10.30-11.00 Brigitta Maria KÜRTÖSI: In situ pro et contra: stanje poznoantičnih mozaikov iz Savarie, Madžarska In situ pro et contra; the situation of Late Antique mosaics from Savaria, Hungary

11.00-11.30 Odmor za kavo / Coffee Break

11.30-12.00 Alessandro LUGARI: Program vzdrževanja talnih in stenskih dekoracij v vili Kvintilijev (Villa dei Quintili) v Rimu Maintenance program for the floors and wall decorations in the Villa dei Quintili. Rome

12.00-12.30 Peter BERZOBOHATY: Konstrukcija poznoantičnih mozaikov The construction of late Roman mosaics

12.30-13.00 Mishko TUTKOVSKI: Mozaik iz episkopalne bazilike v Stobiju: postavitev mozaika in situ na jekleni nosilec Mosaic from the Old Episcopal Basilica in Stobi: Placing the mosaic in situ on a steel platform

13.00-15.00 Odmor za kosilo / Lunch Break

15.00-15.30 Reneta ATANASOVA KARAMANOVA: Mozaik iz term v Augusti Traiani Mosaic from The Baths of Augusta Traiana

15.30-16.00 Jasminka GRGUREVIĆ: Ostanki rimske vile z mozaiki v Risanu – varovanje in vzdrževanje mozaikov Remains of Ancient Roman Villa with Mosaics in Risan - protection and maintenance of mosaics

16.00-16.30 Toni ŠAINA in/and Biljana PETROVIĆ-MARKEŽIĆ: Konservatorsko-restavratorska dela na arheološkem najdišču Katoro pri Umagu Conservation-restoration works on archaeological site Katoro near Umag

16.30-17.00 Razprava / Discussion

17.00-17.30 Plakati / Poster session

Četrtek / Thursday, 22.10.2015

8.30-9.00 Krešimir BOSNIĆ: Trenutno stanje mozaikov, izdelanih v delavnicah šole v Saloni v provinci Dalmatia Present state of the mosaic core produced by the Salonitan school - workshop within the province of Dalmatia

9.00-9.30 Alessandro LUGARI: Začasni zaščitni sistem za mozaike na arheoloških najdiščih Temporary protecting covering system for mosaics in archaeological sites

9.30-10.00 Nikola UPEVCHE: Konserviranje, restavriranje in rekonstrukcija talnega mozaika v baziliki Suvodol v Bitoli in prezentacija v Arheološkem muzeju Makedonije v Skopju Conservation, restoration and reconstruction of the floor mosaic from the basilica Suvodol, Bitola and its presentation in Archaeological museum of Macedonia, Skopje

10.00-10.30 Peter BERZOBOHATY: Snemanje sodobnih mozaikov z zidov Taking modern mosaics off the wall

10.30-11.00 Odmor za kavo / Coffee Break

11.00-11.20 Andrej ŠMUC, Matej DOLENEC, Luka GALE, Martina LESAR KIKELJ, Judita LUX, Miran PFLAUM, Blaž ŠEME, Bernarda ŽUPANEK, Sabina KRAMAR: Različne vrste kamnitih kock (tesserae) uporabljenih pri rimskih mozaikih na Slovenskem Variety of stone tesserae used in Roman mosaics in Slovenia

11.20-11.40 Matjaž BIZJAK, Katarina TOMAN KRACINA, Bernarda ŽUPANEK: Izkušnje Mestnega muzeja Ljubljana (Muzeji in galerije Ljubljana) z vzdrževanjem in konservacijo arheoloških ostalin v arheoloških parkih Experiences of City Museum of Ljubljana (Museum and Galleries of Ljubljana) in maintenance and conservation of archaeological remains in archaeological parks

11.40-12.00 Andrej GASPARI: Arheološko najdišče NUK II v Ljubljani: raziskovalno-metodološki vidiki ohranjanja stavbnih ostalin za namene prezentacije in situ v moderni stavbi Archaeological site NUK II in Ljubljana: research-methodological aspects of the structural remains preservation for the in situ presentation in a modern building

12.00-12.20 Nande KORPNIK: Predstavitev arhitekturne ureditve območja Glavni trg 17 in 17a v Celju in razlaga arhitekturnega oblikovanja razstavnega paviljona arheologije

12.20-12.40 Rafko URANKAR, Jure KRAJŠEK: Arheološke raziskave na Glavnem trgu v Celju Archaeological Research in the in Celje

12.40-13.00 Peter ŠENK, Polona FILIPIČ: Načini infrastrukturnega pristopa k renovaciji in revitalizaciji arheoloških parkov. Primeri Emonske hiše in zgodnjekrščanskega središča v Ljubljani ter Simonovega zaliva v Izoli Modes of the infrastructural approach to renovation and revitalization of archaeological parks: the cases of the Emonian House and the Early Christian Centre in Ljubljana, and Simonov zaliv in Izola

13.00-13.20 Irena LAZAR, Alenka TOMAŽ, Mateja RAVNIK: Projekt “AS – Arheologija za vse. Oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv” – cilji in konservatorska dela na najdišču Project “AS – Archaeology for all. Revival of the Archaeological park Simonov zaliv” – its aims and conservation work at the site

13.20-15.20 Odmor za kosilo / Lunch Break

15.20 - 17.30 Ogled Emone (Ljubljana) v organizaciji Mestnega muzeja Ljubljana (MGML) Visiting Emona (Ljubljana), organized by City Museum of Ljubljana (MGML)

Petek / Friday, 22.10.2015

9.00-17.00 Ogled Celeie (Celja) v organizaciji Pokrajinskega muzeja Celje Visiting Celeia (Celje), organized by The Celje Regional Museum