kontakt sl en ita

OSNOVNI PODATKI

print

Univerza na Primorskem je kot vodilni partner pridobila nepovratna sredstva za sofinanciranje projekta iz Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 v okviru sklopa B – področje Kulturna dediščina. Med 17 ocenjenimi projekti sta bila na razpisu odobrena le dva projekta.

 

Projekt »AS – Arheologija za vse. Oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv« (AS- Archaeology for all. Revival of the Archaeological Park Simonov zaliv) je bil izbran decembra 2014, izvajanje projekta pa teče od februarja 2015. Vodja projekta je arheologinja izr. prof. dr. Irena Lazar. Celotna sredstva za projekt znašajo 1.214.671,00 evrov.

 

Inštitut za dediščino Sredozemlja ZRS UP je v sodelovanju s Fakulteto za humanistične študije, Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo ter Pedagoško fakulteto za Univerzo na Primorskem kot vodilni partner pridobil nepovratna sredstva za sofinanciranje projekta iz Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 v okviru sklopa B – področje Kulturna dediščina.

 

Poseben poudarek razpisa iz Programa Finančnega mehanizma EGP je bil dan spodbujanju sodelovanja in partnerstva med institucijami iz Republike Slovenije in institucijami iz držav donatoric. Inštitut za dediščino Sredozemlja ZRS UP se je za pripravo in prijavo projekta povezal znotraj Univerze na Primorskem z več članicami in še s 3 slovenskimi partnerji, Občino Izola, podjetjem Arhej d.o.o. in Inštitutom za potapljanje in podvodne aktivnosti - IPPA Piran ter s podjetjem Gagarin ltd. iz Islandije.

 

Cilj področja Kulturna dediščina je ohranjanje, obnova ali restavriranje kulturnih spomenikov, dostopnih javnosti, ki prispevajo k lokalnemu in regionalnemu razvoju, obogatitvi turistične ponudbe ter prepoznavnosti lokalnega oziroma regionalnega okolja. Cilj je tudi večja ozaveščenost in vedenje o pomenu ohranjanja kulturne dediščine, o njenih razvojnih možnostih,o posebnostih njenega vzdrževanja in obnavljanja.

 

Kot prijavitelji so v okviru področja Kulturna dediščina upravičeni le lastniki ali upravljavci kulturnih

spomenikov. Rezultat projekta mora biti vsaj en obnovljen ali restavriran kulturni spomenik, enota kulturne dediščine, na kateri bodo izvedeni posegi v okviru projekta, mora biti razglašena za kulturni spomenik lokalnega ali državnega pomena in vsaj 5% nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta mora biti namenjenih »mehkim« dejavnostim za povečanje dostopnosti do kulturne dediščine (npr. oblikovanje privlačnih programov za ranljive skupine in mlado populacijo).

 

Arheološko najdišče Simonov zaliv je kulturni spomenik državnega pomena, katerega upravljavec je Inštitut za dediščino Sredozemlja ZRS UP od leta 2010 dalje. Gre za najbolje ohranjene in raziskane ostanke rimske obmorske vile s pristaniščem v Sloveniji, ki niso ustrezno prezentirani in dostopni. Ostanki rimske vile v Simonovem zalivu so ogroženi tudi zaradi podtalne vode in plimovanja morja, ki negativno vplivajo tako na arheološke ostaline, nekateri materiali pa so ob izpostavljenosti zraku podvrženi pospešenemu naravnemu procesu propadanja.

 

Ostanki vile in mozaikov, vzpostavitev prvega podvodnega arheološkega parka, inovativne digitalne in

interaktivne rešitve za povečanje izkustvenih doživljajev obiskovalcev ter vključitev parka v kulturno in turistično ponudbo. S projektom »AS – Arheologija za vse« želimo povečati dostopnost spomenika, ga umestiti v kulturno in turistično ponudbo območja, razviti program in infrastrukturo, ki bodo omogočali delovanje arheološkega parka skozi vse leto in njegovo finančno vzdržnost. Posebna pozornost zaščite spomenika bo namenjena mozaikom kot bistvenemu arhitekturnemu segmentu arheoloških arhitekturnih ostankov.

 

Zagotovljene bodo ustrezne zaščitne konstrukcije, ki bodo dolgoročno zagotovile ohranitev restavriranih mozaikov. Za potrebe ustrezne prezentacije bodo restavrirane tudi zidne arhitekturne ostaline rimske obmorske vile »in situ«, saj jih je le tako mogoče predstavljati in ustrezno interpretirati za obiskovalce.

 

Rezultati projekta bodo vzpostavitev interpretativnega centra v parku, konservirani in prezentirani ostanki vile in mozaikov, vzpostavitev prvega podvodnega arheološkega parka, inovativne digitalne in interaktivne rešitve za povečanje izkustvenih doživljajev obiskovalcev ter vključitev parka v kulturno in turistično ponudbo.

 

Koristi projekta bodo deležni lokalna skupnost, izobraževalne institucije na vseh ravneh, turisti, obiskovalci s posebnimi potrebami, zainteresirani posamezniki in javnost, institucije s področja kulturne dediščine.